क्र.सं. विभाग/कार्यालय ठेगाना पद व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. इमेल
1 खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय ईञ्जिनियर राजेन्द्र कुमार माझी ९८५२०३४९४९ moirprovince1@gmail.com
2 खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय शाखा अधिकृत राम खेलोन चौधरी ९८४२०७७१४५ ram1kheloun@gmail.com
3 खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय सिंचाई तथा ऊर्जा विकास महाशाखा प्रमुख रमेश प्रसाद पौडेल (सि. डि. ई.) ९८५११७६२५२ moirprovince1@gmail.com
4 खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा प्रमुख विकास काफ्ले (सि. डि. ई.) ९८४१४३८४९६ bikashkafle@gmail.com
5 खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय प्रदेश सचिव नविन राज सिंह ९८५१०४६०६१ nrsinghdoed@gmail.com