खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको संघीय संरचनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशस्तरको खानेपानी, सिंचाई, उर्जा, विद्युत, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापनसम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, नीति, कानुन, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत संभार, समन्वय

नविन राज सिंह
नविन राज सिंह
प्रदेश सचिव

मा. राम कुमार राई

मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
18 Apr, 2022 2079-01-5 2079-01-5 Supply & delivery of tubular steel electric pole, copper wound distribution of outdoor transformer and ACSR conductor
8 Apr, 2022 Catalogue-shopping-4WD-hardtop-jeep-20781225 मिति २०७८-१२-२५ क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारीसाधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

खानेपानीको नयाँ गुणस्तर मापदण्ड तोकिएको बारे मिति २०७९-०३-२

18 June, 2022

२०७८-१२-१८ साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा

1 April, 2022
क्र.सं. मिति सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
Update Coming Soon

प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

2 months ago

प्रदेश सिंचाई ऐन २०७५

2 months ago
प्रदेश सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य
प्रदेश सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य
खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा प्रमुखले सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य
खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा प्रमुखले सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य
सिंचाई तथा ऊर्जा विकास महाशाखा प्रमुखले सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य
सिंचाई तथा ऊर्जा विकास महाशाखा प्रमुखले सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य
प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरु
प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरु
सिंचाई तथा ऊर्जा विकास महाशाखा अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरु
सिंचाई तथा ऊर्जा विकास महाशाखा अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरु

मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्बर

1 month ago