क्र.सं. विभाग/कार्यालय ठेगाना पद व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. इमेल
1 खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय विराटनगर, मोरङ्ग अधिकृत छैटौं शम्भु प्रसाद पौडेल ९८५२०५७६८८