खानेपानीको नयाँ गुणस्तर मापदण्ड तोकिएको बारे मिति २०७९-०३-२

3 months ago

मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्बर २०७९-२-२०

4 months ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - GIZ Solar Pumping २०७८-१२-२५

5 months ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - सिंचाईमा भुमिगत जल तथा नयां प्रविधिको प्रयोग २०७८-१२-२५

5 months ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - सिंचाईको विकासक्रम - रमेश प्रसाद पौडेल २०७८-१२-२५

5 months ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - सिंचाईका अवसर र चुनौती २०७८-१२-२५

5 months ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - SIP निर्देशिका २०७८-१२-२५

5 months ago